Komunikowanie społeczne w edukacji – XVIII spotkanieBorne Sulinowo, 4-6.09.2017 r.


Proponowany program


Proponujemy poddać refleksji następujące obszary tematyczne:


a) Kompetencje komunikacyjne jako efekt kształcenia i wychowania

b) Relacje komunikacyjne a jakość uczestnictwa w życiu społecznym

c) Podmiotowe i przedmiotowe źródła marginalizacji i wykluczenia jako przedmiot badań

d) Edukacja i wychowanie w różnorodnych środowiskach a kształtowanie umiejętności komunikacyjnych warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu społecznym

e) Kompetencje komunikacyjne i ich rola w kierowaniu konfliktami oraz przeciwdziałaniu izolacji w grupie

f) Marginalizacja i wykluczenie ze względu na wiek, wykształcenia i inne czynniki

g) Marginalizacja i wykluczenie a praktyka pracownika socjalnego

h) Wiedza i umiejętności pracownika socjalnego – kompetencje kluczowe w przeciwdziałaniu i wyjaśnianiu oraz wydobywaniu z nieuczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym

i) Europa socjalna i jej wkład w przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji

Planuje się stałą ekspozycję posterów przygotowanych przez uczestników konferencji. Każdy uczestnik będzie miał zagwarantowaną powierzchnię 1 m2. Potrzebę ewentualnego druku posterów proszę zgłaszać do komitetu organizacyjnego konferencji. Organizatorzy konferencji pragną, aby zebrany materiał został opublikowany w postaci monografii wieloautorskiej, a wybrane teksty zostaną połączone i wydane w postaci monografii autorskich.. Monografia zostanie wydana na przełomie 2017 i 2018 roku.


     Honorowy Patronat Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
Prezydenta Miasta Piły, Starosty Pilskiego
i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Humanistyczny PWSZ w Pile