Komunikowanie społeczne w edukacji – XVII spotkanieZakopane - Adria, 12-14.09.2016 r.


Proponowany program


Proponujemy poddać refleksji następujące obszary tematyczne:


a) Instytucje pracy socjalnej i szkoła w warunkach wielokulturowości. Współpraca w triadzie szkoła – instytucje pracy socjalnej – rodzina a ich jakość pracy

b) Kompetencje zawodowe warunkujące sprawne działanie instytucji edukacyjnych i pracy socjalnej w warunkach wielokulturowych środowisk

c) Kultura a porozumiewanie się. Porozumiewanie się międzyosobowe a międzykulturowe w edukacji, pracy socjalnej i w innych dziedzinach życia społecznego

d) Wartości i normy kulturowe jako czynniki rzutujące na jakość komunikacji

e) Konflikty w środowiskach multikulturowych. Konflikty w rodzinach wielokulturowych. Negocjacje i mediacje w konfliktach związanych z wielokulturowością

f) Komunikowanie w kryzysach w środowisku wielokulturowym

g) Kody werbalne i niewerbalne w komunikacji międzykulturowej. Kodowanie i dekodowanie wiadomości w edukacji i pracy socjalnej w środowisku wielokulturowym

h) Kompetencja w porozumiewaniu się wielokulturowym nauczyciela i pracownika socjalnego. Warstwa otwartości i tolerancji dla wieloznaczności. Szanse i zagrożenia dla procesu porozumiewania się z imigrantami

i) Wiedza i umiejętności nauczyciela i pracownika socjalnego – kompetencje kluczowe

Planuje się stałą ekspozycję posterów przygotowanych przez uczestników konferencji. Każdy uczestnik będzie miał zagwarantowaną powierzchnię 1 m2. Potrzebę ewentualnego druku posterów proszę zgłaszać do komitetu organizacyjnego konferencji.


     Honorowy Patronat Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
Prezydenta Miasta Piły, Starosty Pilskiego
i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Humanistyczny PWSZ w Pile